For Iran’s Tomorrow

برای فردای ایران

پیشگفتار

هرکسی را بهر کاری ساختند.ا

نه موی چندانی بر سر دارم که به نشانه اتحاد ببرم۰

نه دلی بی باک که بر خیابان بیایم و شعار سر دهم۰

نه سری پرشور که داستانسرای رسانه های اجتماعی باشم۰

و نه هنری قابل عرضه برای انگیزش دیگران۰

فقط قلمی در دست، سوالهایی بی پاسخ و امیدی به آینده ای بهتر برای ایران و ایرانی۰

از این روست که در این ده مقاله کوتاه به موضوعاتی خواهم پرداخت که از دید بسیاری بی معنی، بی ربط، بیجا و بی وقت است. ایران همچنان آبستن حوادث است و من در فکر دانشگاه رفتن چنین طفلی هستم که به دنیا خواهد آمد۰

اما ترسیم چنین دورنمایی لازم است. لازم است همین الان که گیسوان خود را می بریم، جلوی گلوله سینه سپر می کنیم، خطر اعتصاب را به جان می خریم و خون نوجوانان و جوانان را بر کف خیابان و در و دیوار می بینیم، بیندیشیم. نه تنها به احساس قوی و انگیزه ای که ما را به سمت شکستن این دیوار، این دیو و این اهریمن صفتان می کشاند، بلکه به آینده ای که در فراسوی این دیوار انتظار ما را می کشد. همین فکر، همین برنامه، همین دورنماست که به نهال مبارزه ما آب می رساند، نور می تاباند و محملی برای رشدش می شود۰

نکته بنیادی دیگر این است که عدم پرداخت به این بحثهای بنیادین بهای سنگینی در دراز مدت دارد. من تصور نمی کنم هیچ شهروندی علاقه داشته باشد در کشوری زندگی کند که هر ۴۰-۵۰ سال یک انقلاب را تجربه کند و گروههای مختلف آن قدر مطالبات پاسخ داده نشده و خشم فروخورده داشته باشند که چاره ای جز تغییر نظام برای احقاق حقوقشان نداشته باشند. یکی از مشکلات در انقلابهای معاصر ایران این بوده که در تعریف مفاهیم بنیادین اتفاق نظر وجود نداشته یا راه حلهای پیش پا گذاشته، همراه با نادیده انگاشتن حقوق اقشار قابل توجهی از جامعه بوده است. از این روست که باید هر چه زودتر وارد این مقولات شد و نقاط مشترک اساسی را از همان اول تبیین کرد۰

پاسخها و راه حلهای من نظر فقط یک فرد است. ولی همین نظرها وقتی در بحث دیالکتیک با سایر دیدگاهها قرار می گیرد به مرور شکل گرفته و به طرحی اولیه برای نقشه ای عظیم می تواند تبدیل شود. نقشی هم که به عنوان نگارنده این سطور برای خود قایلم بیشتر در طرح سوال، اولیت بندی مسایل کلیدی و مشارکت فعال در هسته فکری نظام آینده ایران است. فقط در حد یک شهروندی که می خواهد مسوولیت خود را در حد توان فکری خود ایفا نماید۰

در ۱۰ گفتار آینده اگر بتوانم سوالهایی مطرح کنم که اندیشه شما را به گونه ای بینگیزاند که حتا یک درصد در شکل گیری فردای بهتری برای ایران تاثیر داشته باشد، در این ماموریت شخصی در قبال وطنم و هم میهنانم احساس سربلندی خواهم کرد۰